dán SOP-8;

RF2126FR RF2126 IC khuếch đại thuật toán, khuếch đại cao tần HIGH POWER LINEAR AMPLIFIER

Giá: 18,500 VNĐ

Tên hàng: RF2126FR RF2126 IC khuếch đại thuật toán, khuếch đại cao tần HIGH POWER LINEAR AMPLIFIER;

Mã: RF2126;

Kiểu chân: dán SỐP-8;

Thương hiệu: RF Micro Devices;

Phân nhóm: IC thuật toán

IR2153S IR2153 SOP8 IC Driver Series 600 V 200 mA 15.6 V Supply Dual Output Half Bridge Driver;

Giá: 6,000 VNĐ

Tên hàng: IR2153S IR2153 SOP8 IC Driver Series 600 V 200 mA 15.6 V Supply Dual Output Half Bridge Driver;

Mã: IR2153S;

Kiểu chân: dán SOP-8;

Thương hiệu: IR;

Phân nhóm: IC DRIVER

Tên hàng: Transceiver (TM); Mã: LT1485I_OLD; Kiểu chân: dán SOP-8; Thương hiệu: Linear Phan nhóm: IC truyền thông; Mã kho: LT1485I_525

Transceiver (TM)

Giá: 4,500 VNĐ

Tên hàng: Transceiver (TM);

Mã: LT1485I_OLD;

Kiểu chân: dán SOP-8;

Thương hiệu: Linear

Phan nhóm: IC truyền thông;

Mã kho: LT1485I_525

Tên hàng: UCC3804D UCC3804 SOP8 IC nguồn Low-Power BiCMOS Current-Mode PWM; Mã: UCC3804D; Kiểu chân: dán SOP-8; Mã kho: UCC3804D_525

UCC3804D UCC3804 SOP8 IC nguồn Low-Power BiCMOS Current-Mode PWM

Giá: 8,500 VNĐ

Tên hàng: UCC3804D UCC3804 SOP8 IC nguồn Low-Power BiCMOS Current-Mode PWM;

Mã: UCC3804D;

Kiểu chân: dán SOP-8;

Mã kho: UCC3804D_525

TLP521-2GB TLP521-2 SOP8 Photo-Tran opto photocoupler

Giá: 8,000 VNĐ

Tên hàng: TLP521-2GB TLP521-2 SOP8 Photo-Tran opto photocoupler

Mã: TLP521-2_SOP8;

Hãng sx: TOSHIBA;

Kiểu chân: dán SOP-8

Tên hàng: TLP521-2GB TLP521-2 SOP8 Photo-Tran opto photocoupler; Mã: TLP521-2_SOP8; Hãng sx: TOSHIBA; Kiểu chân: dán SOP-8

TLP521-2GB TLP521-2 SOP8 Photo-Tran opto photocoupler

Giá: 8,000 VNĐ

Tên hàng: TLP521-2GB TLP521-2 SOP8 Photo-Tran opto photocoupler;

Mã: TLP521-2_SOP8;

Hãng sx: TOSHIBA;

Kiểu chân: dán SOP-8

Tên hàng: MC33262DR2G MC33262 33262 SOP8 IC nguồn Power Factor Controllers; Mã: MC33262D; Kiểu chân: dán SOP-8; Phân nhóm: IC nguồn

MC33262DR2G MC33262 33262 SOP8 IC nguồn Power Factor Controllers

Giá: 9,000 VNĐ

Tên hàng: MC33262DR2G MC33262 33262 SOP8 IC nguồn Power Factor Controllers;

Mã: MC33262D;

Kiểu chân: dán SOP-8;

Phân nhóm: IC nguồn

Tên hàng: UC2843 2843B UC2843B 2843 SOP8 IC nguồn PWM; Mã: 2843B; Kiểu chân: dán SOP-8; Phân nhóm: IC nguồn

UC2843 2843B UC2843B 2843 SOP8 IC nguồn PWM

Giá: 4,500 VNĐ

Tên hàng: UC2843 2843B UC2843B 2843 SOP8 IC nguồn PWM;

Mã: 2843B;

Kiểu chân: dán SOP-8;

Phân nhóm: IC nguồn

TP4056E TP4056 TP4056A SOP8 IC nguồn Battery manager

Giá: 1,500 VNĐ

Tên hàng: TP4056E TP4056 TP4056A SOP8 IC nguồn Battery manager;

Mã: TP4056;

Kiểu chân: dán SOP-8;

Phân Nhóm: IC nguồn > Battery manager

Tên hàng: IR2101S IR2101 SOP8 IC DRIVER HIGH/LOW SIDE; Mã: IR2101S; Kiểu chân: dán SOP-8; Thương hiệu: IR; Phân nhóm: IC DRIVER

IR2101S IR2101 SOP8 IC DRIVER HIGH/LOW SIDE

Giá: 4,500 VNĐ

Tên hàng: IR2101S IR2101 SOP8 IC DRIVER HIGH/LOW SIDE;

Mã: IR2101S;

Kiểu chân: dán SOP-8;

Thương hiệu: IR;

Phân nhóm: IC DRIVER

Tên hàng: MC34063ADR2G MC34063 MC34063A 34063 SOP8 IC nguồn DC/DC; Kiểu chân: dán SOP-8; Mã: MC34063_SOP8; Phân nhóm: IC nguồn-> DC/DC

MC34063ADR2G MC34063 MC34063A 34063 SOP8 IC nguồn DC/DC

Giá: 1,000 VNĐ

Tên hàng: MC34063ADR2G MC34063 MC34063A 34063 SOP8 IC nguồn DC/DC;

Kiểu chân: dán SOP-8;

Mã: MC34063_SOP8;

Phân nhóm: IC nguồn-> DC/DC

Tên hàng: LM2903DR LM2903DT LM2903DR2G LM2903 SOP8 IC thuật toán; Mã: LM2903; Kiểu chân: dán SOP-8; Thương hiệu: TI; Phân nhóm: IC thuật toán; Hàng tương đương: L2903 LM2903PSR LM2903 SOP8 TI

LM2903DR LM2903DT LM2903DR2G LM2903 SOP8 IC thuật toán

Giá: 1,500 VNĐ

Tên hàng: LM2903DR LM2903DT LM2903DR2G LM2903 SOP8 IC thuật toán;

Mã: LM2903;

Kiểu chân: dán SOP-8;

Thương hiệu: TI;

Phân nhóm: IC thuật toán;

Hàng tương đương: L2903 LM2903PSR LM2903 SOP8 TI

Tên hàng: XL1509-5.0 SOP8 IC nguồn DC-DC 2A 5V; Mã: XL1509-5.0; Kiểu chân: dán SOP-8; Phân nhóm: IC Nguồn;

XL1509-5.0 SOP8 IC nguồn DC-DC 2A 5V

Giá: 4,500 VNĐ

Tên hàng: XL1509-5.0 SOP8 IC nguồn DC-DC 2A 5V;

Mã: XL1509-5.0;

Kiểu chân: dán SOP-8;

Phân nhóm: IC Nguồn;

Tên hàng: TJA1040T TJA1040 SOP8 IC truyền thông CAN TRANSCEIVER 1MBd; Mã: TJA1040; Kiểu chân: dán SOP-8; Thương hiệu: NXP; Phân nhóm: IC giao tiếp, truyền thông

TJA1040T TJA1040 SOP8 IC truyền thông CAN TRANSCEIVER 1MBd

Giá: 10,000 VNĐ

Tên hàng: TJA1040T TJA1040 SOP8 IC truyền thông CAN TRANSCEIVER 1MBd;

Mã: TJA1040;

Kiểu chân: dán SOP-8;

Thương hiệu: NXP;

Phân nhóm: IC giao tiếp, truyền thông

LÊN ĐẦU TRANG