R39MF5 PR39MF51NIPF PR39MF5S1 PR39MF51S Photo-Triac, T(rms)≤0.9A, Cost effective Non-Zero Cross type DIP 8pin Triac output SSR

Giá: 8.500 VNĐ

R39MF5 PR39MF51NIPF PR39MF5S1 PR39MF51S Photo-Triac, T(rms)≤0.9A, Cost effective Non-Zero Cross type DIP 8pin Triac output SSR

Kiểu chân: cắm DIP-7

Hàng tương đương: R31MA1

R39MF5 PR39MF51NIPF PR39MF5S1 PR39MF51S Photo-Triac; Kiểu chân: cắm DIP-7

R39MF5 PR39MF51NIPF PR39MF5S1 PR39MF51S Photo-Triac;
Kiểu chân: cắm DIP-7

Tags: , ,