Điện trở 270R 2W sai số 1%

Giá: 500 VNĐ

Tên hàng: Điện trở 270R 2W sai số 1%;

Mã: RES-270R2W

Tên hàng: Điện trở 270R 2W sai số 1%;  Mã: RES-270R2W

Tên hàng: Điện trở 270R 2W sai số 1%;
Mã: RES-270R2W

Tags: ,