RL207 GS2M Diode dán 2A 1000V SMB

Giá: 1.500 VNĐ

Tên hàng: RL207 GS2M Diode dán 2A 1000V SMB;

kiểu chân: DO-214AA

Tên hàng: RL207 GS2M Diode dán 2A 1000V SMB;  kiểu chân: DO-214AA

Tên hàng: RL207 GS2M Diode dán 2A 1000V SMB;
kiểu chân: DO-214AA

Tags: , , , ,