RX27-5W-620RJ Điện trở 620R 5W 620R 5%

Giá: 4.000 VNĐ

Tên hàng: RX27-5W-620RJ Điện trở 620R 5W 620R 5%;

Mã: RX27-5W-620R

Tên hàng: RX27-5W-620RJ Điện trở 620R 5W 620R 5%;  Mã: RX27-5W-620R

Tên hàng: RX27-5W-620RJ Điện trở 620R 5W 620R 5%;
Mã: RX27-5W-620R

Tags: ,