SM7028 DIP8 IC Nguồn Switching

Giá: 9.500 VNĐ

Tên hàng: SM7028 DIP8 IC Nguồn Switching

Kiểu chân: cắm DIP-8

Tên hàng: SM7028 IC Nguồn Switching; Kiểu chân: cắm DIP-8

Tên hàng: SM7028 IC Nguồn Switching;
Kiểu chân: cắm DIP-8

Tags: , ,