74LVC07AD LVC07A SN74LVC07ADR IC số

Giá: 6.500 VNĐ

Tên hàng: 74LVC07AD LVC07A SN74LVC07ADR IC số;

Mã hàng: SN74LVC07ADR;

Kiểu chân: dán SOP14;

Hãng sx: TI;

Tương đương: 74HC07, 74LV07; 74LS07c

Tên hàng: 74LVC07AD LVC07A SN74LVC07ADR IC số;  Mã hàng: SN74LVC07ADR;  Kiểu chân: dán SOP14;  Hãng sx: TI;  Tương đương: 74HC07, 74LV07; 74LS07c

Tên hàng: 74LVC07AD LVC07A SN74LVC07ADR IC số;
Mã hàng: SN74LVC07ADR;
Kiểu chân: dán SOP14;
Hãng sx: TI;
Tương đương: 74HC07, 74LV07; 74LS07c

Tags: , , , , , ,