SN74LVC07ADR

Tên hàng: 74LVC07AD LVC07A SN74LVC07ADR IC số; Mã hàng: SN74LVC07ADR; Kiểu chân: dán SOP14; Hãng sx: TI; Tương đương: 74HC07, 74LV07; 74LS07c

74LVC07AD LVC07A SN74LVC07ADR IC số

Giá: 6.500 VNĐ

Tên hàng: 74LVC07AD LVC07A SN74LVC07ADR IC số;

Mã hàng: SN74LVC07ADR;

Kiểu chân: dán SOP14;

Hãng sx: TI;

Tương đương: 74HC07, 74LV07; 74LS07

74LVC07AD LVC07A SN74LVC07ADR IC số

Giá: 6.500 VNĐ

Tên hàng: 74LVC07AD LVC07A SN74LVC07ADR IC số;

Mã hàng: SN74LVC07ADR;

Kiểu chân: dán SOP14;

Hãng sx: TI

Tương đương: 74HC07, 74LV07; 74LS07

LÊN ĐẦU TRANG