KBP310

Tên hàng: KBP310 Diode chỉnh lưu cầu 3A 1000V; Mã: KBP310; Kiểu chân: cắm 4 chân tròn; Hãng sx: SEP; Hàng tương đương: RS310

KBP310 Diode chỉnh lưu cầu 3A 1000V

Giá: 1.500 VNĐ

Tên hàng: KBP310 Diode chỉnh lưu cầu 3A 1000V;

Mã: KBP310;

Kiểu chân: cắm 4 chân tròn;

Hãng sx: SEP;

Hàng tương đương: RS310

Tên hàng: KBP307 Cầu diode dẹt chân tròn 3A 700V; Mã: KBP307_SMC; Hàng tương đương: KBP310

KBP307 Cầu diode dẹt chân tròn 3A 700V

Giá: 2.000 VNĐ

Tên hàng: KBP307 Cầu diode dẹt chân tròn 3A 700V;

Mã: KBP307_SMC;

Hàng tương đương: KBP310

LÊN ĐẦU TRANG