Photo-transistor optocoupler;

Tên hàng: TCDT1102 TCDT1102G 1102 Photo-Transistor Optocoupler; Mã: TCDT1102G_DIP-8; Kiểu chân: cắm DIP-8;

TCDT1102 TCDT1102G 1102 Photo-Transistor Optocoupler

Giá: 14.000 VNĐ

Tên hàng: TCDT1102 TCDT1102G 1102 Photo-Transistor Optocoupler;

Mã: TCDT1102G_DIP-8;

Kiểu chân: cắm DIP-8;

Tên hàng: TLP759 Photo-transistor optocoupler; Mã: TLP759_DIP-8; Kiểu chân: dán DIP-8; Hãng sx: TOSHIBA;

TLP759 Photo-transistor optocoupler

Giá: 12.000 VNĐ

Tên hàng: TLP759 Photo-transistor optocoupler;

Mã: TLP759_DIP-8;

Kiểu chân: dán DIP-8;

Hãng sx: TOSHIBA;

Tên hàng: TLP759 Photo-transistor optocoupler; Mã: TLP759_SOP-8; Kiểu chân: dán SOP-8; Hãng sx: TOSHIBA;

TLP759 Photo-transistor optocoupler

Giá: 10.500 VNĐ

Tên hàng: TLP759 Photo-transistor optocoupler;

Mã: TLP759_SOP-8;

Kiểu chân: dán SOP-8;

Hãng sx: TOSHIBA;

Tên hàng: A2601 HCPL2601 HCPL-2601 Photo-transistor optocoupler; Mã: A2601_SOP-8; Kiểu chân: dán SOP-8;

A2601 HCPL2601 HCPL-2601 Photo-transistor optocoupler

Giá: 19.000 VNĐ

Tên hàng: A2601 HCPL2601 HCPL-2601 Photo-transistor optocoupler;

Mã: A2601_SOP-8;

Kiểu chân: dán SOP-8;

Tên hàng; A2601 HCPL2601 HCPL-2601 Photo-transistor optocoupler; Mã: A2601_DIP-8; Kiểu chân: cắm DIP-8;

A2601 HCPL2601 HCPL-2601 Photo-transistor optocoupler

Giá: 19.000 VNĐ

Tên hàng; A2601 HCPL2601 HCPL-2601 Photo-transistor optocoupler;

Mã: A2601_DIP-8;

Kiểu chân: cắm DIP-8;

LÊN ĐẦU TRANG