SN74HC595PWR;

HC595 74HC595PW SN74HC595PWR IC số

Giá: 7.500 VNĐ

Tên hàng: HC595 74HC595PW SN74HC595PWR IC số;

Mã: SN74HC595PWR_OOT;

Kiểu chân: dán TSSOP16

Tên hàng: HC595 74HC595PW SN74HC595PWR IC số; Mã hàng: SN74HC595PWR; Kiểu chân: dán TSSOP16

HC595 74HC595PW SN74HC595PWR IC số

Giá: 6.500 VNĐ

Tên hàng: HC595 74HC595PW SN74HC595PWR IC số;

Mã hàng: SN74HC595PWR;

Kiểu chân: dán TSSOP16

Tên hàng: THC595 74HC595PW SN74HC595PWR IC số; Mã hàng: SN74HC595PWR; Kiểu chân: dán TSSOP16

HC595 74HC595PW SN74HC595PWR IC số

Giá: 6.500 VNĐ

Tên hàng: THC595 74HC595PW SN74HC595PWR IC số;

Mã hàng: SN74HC595PWR;

Kiểu chân: dán TSSOP16

LÊN ĐẦU TRANG