Thạch anh 8MHz 3 chân cắm

Giá: 1.000 VNĐ

Tên hàng: Thạch anh 8MHz 3 chân cắm;

Mã: TA_ZTT_8MHz

Tên hàng: Thạch anh 8MHz 3 chân cắm;  Mã: TA_ZTT_8MHz

Tên hàng: Thạch anh 8MHz 3 chân cắm;
Mã: TA_ZTT_8MHz

Tags: , ,