TLP350 Photocoupler opto các ly quang

Giá: 12.000 VNĐ

Tên hàng: TLP350 Photocoupler opto các ly quang;

Kiểu chân: dán SOP-8;

Tag: TLP350, P350

Tên hàng: TLP350 Photocoupler opto các ly quang;  Kiểu chân: dán SOP-8;  Tag: TLP350, P350

Tên hàng: TLP350 Photocoupler opto các ly quang;
Kiểu chân: dán SOP-8;
Tag: TLP350, P350

 

 

 

Tags: , , ,