TLP351 Photocoupler opto các ly quang

Giá: 14.000 VNĐ

Tên hàng: : TLP351 Photocoupler opto các ly quang;

Kiểu chân: dán SOP-8;

Tag: TLP350, P350

Tên hàng: : TLP351 Photocoupler opto các ly quang;  Kiểu chân: dán SOP-8;  Tag: TLP350, P350

Tên hàng: : TLP351 Photocoupler opto các ly quang;
Kiểu chân: dán SOP-8;
Tag: TLP350, P350

Tags: , , ,