TLP351 Photocoupler opto các ly quang

Giá: 19.000 VNĐ

Tên hàng: TLP351 Photocoupler opto các ly quang;

Kiểu chân: cắm DIP-8;

Tag: TLP351, P351

Tên hàng: TLP351 Photocoupler opto các ly quang;  Kiểu chân: cắm DIP-8;  Tag: TLP351, P351

Tên hàng: TLP351 Photocoupler opto các ly quang;
Kiểu chân: cắm DIP-8;
Tag: TLP351, P351

Tags: , , ,