TYN812 TO-220 Thyristor 12A 800V

Giá: 4.500 VNĐ

Tên hàng: TYN812 TO-220 Thyristor 12A 800V;

Mã: TYN812

Tên hàng: TYN812 TO-220 Thyristor 12A 800V;  Mã: TYN812

Tên hàng: TYN812 TO-220 Thyristor 12A 800V;
Mã: TYN812

Tags: ,