DS18B20 TO92 IC cảm biến nhiệt độ Temp Sensor Digital Serial (1-Wire) 3-Pin

Giá: 23.000 VNĐ

Tên hàng: DS18B20 TO92 IC cảm biến nhiệt độ Temp Sensor Digital Serial (1-Wire) 3-Pin;

Mã: DS18B20;

Kiểu chân: cắm TO-92;

Thương hiệu: Dallas

Tên hàng: DS18B20 TO92 IC cảm biến nhiệt độ Temp Sensor Digital Serial (1-Wire) 3-Pin;  Mã: DS18B20;  Kiểu chân: cắm TO-92;  Thương hiệu: Dallas

Tên hàng: DS18B20 TO92 IC cảm biến nhiệt độ Temp Sensor Digital Serial (1-Wire) 3-Pin;
Mã: DS18B20;
Kiểu chân: cắm TO-92;
Thương hiệu: Dallas

Tags: , ,