FAN7530 SOP-8 IC nguồn

Giá: 6.500 VNĐ

Tên hàng: FAN7530 SOP-8 IC nguồn;

Mã: FAN7530;

Hãng sx: Faichild;

Kiểu chân: dán SOP-8;

Dùng cho: Vật tư màn hình

Tên hàng: FAN7530 SOP-8 IC nguồn;  Mã: FAN7530;  Hãng sx: Faichild;  Kiểu chân: dán SOP-8;  Dùng cho: Vật tư màn hình

Tên hàng: FAN7530 SOP-8 IC nguồn;
Mã: FAN7530;
Hãng sx: Faichild;
Kiểu chân: dán SOP-8;
Dùng cho: Vật tư màn hình

Tags: , ,