NCP1200D60R2G 200D6 SOP8 IC nguồn Current Mode PWM Controller 250mA

Giá: 5.000 VNĐ

Tên hàng: NCP1200D60R2G 200D6 SOP8 IC nguồn Current Mode PWM Controller 250mA;

Mã: NCP1200D;

Kiểu chân: dán SOP-8;

Phân nhóm: IC nguồn PWM

Tên hàng: NCP1200D60R2G 200D6 SOP8 IC nguồn Current Mode PWM Controller 250mA;  Mã: NCP1200D;  Kiểu chân: dán SOP-8;  Phân nhóm: IC nguồn PWM

Tên hàng: NCP1200D60R2G 200D6 SOP8 IC nguồn Current Mode PWM Controller 250mA;
Mã: NCP1200D;
Kiểu chân: dán SOP-8;
Phân nhóm: IC nguồn PWM

Tags: , ,