PWM

SD6832 DIP8 IC nguồn PWM

Giá: 4.500 VNĐ

Tên hàng: SD6832 DIP8 IC nguồn PWM;

Mã: SD6832;

Kiểu chân: cắm DIP-8;

Phân nhóm: IC nguồn

Tên hàng: NCP1200D60R2G 200D6 SOP8 IC nguồn Current Mode PWM Controller 250mA; Mã: NCP1200D; Kiểu chân: dán SOP-8; Phân nhóm: IC nguồn PWM

NCP1200D60R2G 200D6 SOP8 IC nguồn Current Mode PWM Controller 250mA

Giá: 5.000 VNĐ

Tên hàng: NCP1200D60R2G 200D6 SOP8 IC nguồn Current Mode PWM Controller 250mA;

Mã: NCP1200D;

Kiểu chân: dán SOP-8;

Phân nhóm: IC nguồn PWM

Tên hàng: UC2843 2843B UC2843B 2843 SOP8 IC nguồn PWM; Mã: 2843B; Kiểu chân: dán SOP-8; Phân nhóm: IC nguồn

UC2843 2843B UC2843B 2843 SOP8 IC nguồn PWM

Giá: 4.500 VNĐ

Tên hàng: UC2843 2843B UC2843B 2843 SOP8 IC nguồn PWM;

Mã: 2843B;

Kiểu chân: dán SOP-8;

Phân nhóm: IC nguồn

LÊN ĐẦU TRANG