74HC4051D

HEF4051BT HEF4051 CD4051BM CD4051 SOP16 IC số

Giá: 3,500 VNĐ

Tên hàng: HEF4051BT HEF4051 CD4051BM CD4051 SOP16 IC số;

Mã: HEF4051BT;

Kiểu chân: dán SOP-16;

Thương hiệu: Philip;

Hàng tương đương: 74HC4051D, 74HC4051; P

hân nhóm: IC số;

Tên hàng: 74HC4051D 74HC4051 SOP16 IC số; Mã: 74HC4051D; Kiểu chân: dán SOP-16; Hãng sx: NXP; Hàng tương đương: HEF4051BT HEF4051 CD4051BM CD4051; Phân nhóm: IC số

74HC4051D 74HC4051 SOP16 IC số

Giá: 2,000 VNĐ

Tên hàng: 74HC4051D 74HC4051 SOP16 IC số;

Mã: 74HC4051D;

Kiểu chân: dán SOP-16;

Hãng sx: NXP;

Hàng tương đương: HEF4051BT HEF4051 CD4051BM CD4051;

Phân nhóm: IC số

Tên hàng: 74HC4051D 74HCT4051D IC số; Kiểu chân: dán SOP-16 3.9mm; Hãng sx: PHILIP; Mã: 74HC4051D

74HC4051D 74HCT4051D IC số

Giá: 9.500 VNĐ

Tên hàng: 74HC4051D 74HCT4051D IC số;

Kiểu chân: dán SOP-16 3.9mm;

Hãng sx: PHILIP;

Mã: 74HC4051D

Tên hàng: 74HC4051D 74HC4051 SOP16 IC số; Mã: 74HC4051D; Kiểu chân: dán SOP-16; Hãng sx: NXP; Hàng tương đương: HEF4051BT HEF4051 CD4051BM CD4051; Phân nhóm: IC số

74HC4051D 74HC4051 SOP16 IC số

Giá: 2.000 VNĐ

Tên hàng: 74HC4051D 74HC4051 SOP16 IC số;

Mã: 74HC4051D;

Kiểu chân: dán SOP-16;

Hãng sx: NXP;

Hàng tương đương: HEF4051BT HEF4051 CD4051BM CD4051;

Phân nhóm: IC số

LÊN ĐẦU TRANG