MORNSUN

Tên hàng: B0505S-1W IC nguồn cách ly 5V sang 5V 1W; Mã: B0505S-1W; Kiểu chân: cắm; Hãng sx: MORNSUN; Hàng tương đương: F0505S-1W, B0505S-2W

B0505S-1W IC nguồn cách ly 5V sang 5V 1W; Mã: B0505S-1W

Giá: 33,500 VNĐ

Tên hàng: B0505S-1W IC nguồn cách ly 5V sang 5V 1W;

Mã: B0505S-1W;

Kiểu chân: cắm;

Hãng sx: MORNSUN;

Hàng tương đương: F0505S-1W, B0505S-2W

Tên hàng: F0505M-1W MORNSUN IC nguồn cách ly 5V sang 5V; Mã: F0505M-1W; Hãng sx: MORNSUN; Kiểu chân: cắm;

F0505M-1W MORNSUN IC nguồn cách ly 5V sang 5V

Giá: 88.000 VNĐ

Tên hàng: F0505M-1W MORNSUN IC nguồn cách ly 5V sang 5V;

Mã: F0505M-1W;

Hãng sx: MORNSUN;

Kiểu chân: cắm;

Tên hàng: B2405S-2W IC nguồn cách ly 24 sang 5V 2W; Mã: B2405S-2W; Kiểu chân: cắm; Hãng sx: MORNSUN; Hàng tương đương: B2405S-1W, B2405LS-1W

B2405S-2W IC nguồn cách ly 24 sang 5V 2W

Giá: 74.500 VNĐ

Tên hàng: B2405S-2W IC nguồn cách ly 24 sang 5V 2W;

Mã: B2405S-2W;

Kiểu chân: cắm;

Hãng sx: MORNSUN;

Hàng tương đương: B2405S-1W, B2405LS-1W

Tên hàng: B1205S-2W IC nguồn cách ly 12 sang 5V 2W; Mã: B1205S-2W; Kiểu chân: cắm; Hãng sx: MORNSUN; Hàng tươnTên hàng: B1205S-2W IC nguồn cách ly 12 sang 5V 2W; Mã: B1205S-2W; Kiểu chân: cắm; Hãng sx: MORNSUN; Hàng tương đương: B1205S-1Wg đương: B1205S-1W

B1205S-2W IC nguồn cách ly 12 sang 5V 2W

Giá: 69.000 VNĐ

Tên hàng: B1205S-2W IC nguồn cách ly 12 sang 5V 2W;

Mã: B1205S-2W;

Kiểu chân: cắm;

Hãng sx: MORNSUN;

Hàng tương đương: B1205S-1W

Tên hàng: B0505S-1W IC nguồn cách ly 5V sang 5V 1W; Mã: B0505S-1W; Kiểu chân: cắm; Hãng sx: MORNSUN; Hàng tương đương: F0505S-1W, B0505S-2W

B0505S-1W IC nguồn cách ly 5V sang 5V 1W

Giá: 33.500 VNĐ

Tên hàng: B0505S-1W IC nguồn cách ly 5V sang 5V 1W;

Mã: B0505S-1W;

Kiểu chân: cắm;

Hãng sx: MORNSUN;

Hàng tương đương: F0505S-1W, B0505S-2W

LÊN ĐẦU TRANG