TNY278PN TNY278P IC Nguồn

Giá: 12.000 VNĐ

Tên hàng: TNY278PN TNY278P IC Nguồn;

Kiểu chân: cắm DIP-7;

hãng sx: POWER;

Mã hàng: TNY278PN;

Tên hàng: TNY278PN TNY278P IC Nguồn;  Kiểu chân: cắm DIP-7;  hãng sx: POWER;  Mã hàng: TNY278PN;

Tên hàng: TNY278PN TNY278P IC Nguồn;
Kiểu chân: cắm DIP-7;
hãng sx: POWER;
Mã hàng: TNY278PN;

Tags: , , ,