POWER;

Tên hàng: TOP250Y TOP250YN TO220 IC nguồn; Mã: TOP250YN; Kiểu chân: cắm đứng TO-220-6; Thương hiệu: POWER; Xuất xứ: chính hãng; Phân nhóm: IC nguồn

TOP250Y TOP250YN TO220 IC nguồn;

Giá: 16,000 VNĐ

Tên hàng: TOP250Y TOP250YN TO220 IC nguồn;

Mã: TOP250YN;

Kiểu chân: cắm đứng TO-220-6;

Thương hiệu: POWER;

Xuất xứ: chính hãng;

Phân nhóm: IC nguồn

Tên hàng: TOP245PN DIP7 IC nguồn; Mã: TOP245PN; Kiểu chân: cắm nằm DIP-7; Thương hiệu: POWER; Xuất xứ: chính hãng; Phân nhóm: IC nguồn

TOP245PN DIP7 IC nguồn

Giá: 14,000 VNĐ

Tên hàng: TOP245PN DIP7 IC nguồn;

Mã: TOP245PN;

Kiểu chân: cắm nằm DIP-7;

Thương hiệu: POWER;

Xuất xứ: chính hãng;

Phân nhóm: IC nguồn

Tên hàng: TOP245YN TOP245Y TO220 IC nguồn; Mã: TOP245YN; Kiểu chân: cắm đứng TO-220-6; Thương hiệu: POWER; Xuất xứ: chính hãng; Phân nhóm: IC nguồn

TOP245YN TOP245Y TO220 IC nguồn

Giá: 12,500 VNĐ

Tên hàng: TOP245YN TOP245Y TO220 IC nguồn;

Mã: TOP245YN;

Kiểu chân: cắm đứng TO-220-6;

Thương hiệu: POWER;

Xuất xứ: chính hãng;

Phân nhóm: IC nguồn

Tên hàng: LNK304PN LNK304P LNK304 DIP7 IC nguồn; Mã: LNK304PN; Kiểu chân: cắm 7 chân DIP-7; Thương hiệu: Power; Dùng cho: vật tư bếp từ; Phân nhóm: IC nguồn

LNK304PN LNK304P LNK304 DIP7 IC nguồn;

Giá: 9.000 VNĐ

Tên hàng: LNK304PN LNK304P LNK304 DIP7 IC nguồn;

Mã: LNK304PN;

Kiểu chân: cắm 7 chân DIP-7;

Thương hiệu: Power;

Dùng cho: vật tư bếp từ;

Phân nhóm: IC nguồn

LNK624DG LNK624 SOP7 IC nguồn Energy-Effi cient, Off-line Switcher with Accurate Primary-side Constant-Voltage (CV) Control; Mã: LNK624DG; Kiểu chân: 7 chân dán SOP-7; Thương hiệu: POWER; Xuất xứ: chính hãng; Hàng tương đương: LNK623PG/DG 6.5 W 9 W 5.0 W 6 W LNK624PG/DG 7 W 11 W 5.5 W 6.5 W LNK625PG/DG 8 W 13.5 W 6.5 W 8 W LNK626PG/DG 10.5 W 17 W 8.5 W 10 W; Phân nhóm: IC nguồn; Mã kho: LNK624DG_088

LNK624DG LNK624 SOP7 IC nguồn Energy-Effi

Giá: 10.000 VNĐ

LNK624DG LNK624 SOP7 IC nguồn Energy-Effi cient, Off-line Switcher with Accurate Primary-side Constant-Voltage (CV) Control; Mã: LNK624DG;

Kiểu chân: 7 chân dán SOP-7;

Thương hiệu: POWER;

Xuất xứ: chính hãng;

Hàng tương đương: LNK623PG/DG 6.5 W 9 W 5.0 W 6 W LNK624PG/DG 7 W 11 W 5.5 W 6.5 W LNK625PG/DG 8 W 13.5 W 6.5 W 8 W LNK626PG/DG 10.5 W 17 W 8.5 W 10 W;

Phân nhóm: IC nguồn;

Mã kho: LNK624DG_088

Tên hàng: TOP224Y TOP224YN TO220 IC NGuồn SWITCHING 30W; Kiểu chân: cắm đứng 3 chân TO-220; Hãng sx: POWER; Mã: TOP224YN; Hàng tương đương: TOP221YN, TOP222YN, TOP223YN, TOP224YN, TOP225YN, TOP226YN, TOP227YN, TOP221PN, TOP221GN, TOP222PN, TOP222GN, TOP223PN, TOP223GN, TOP224PN, TOP224GN; Phân nhóm: IC nguồn; Mã kho: TOP224YN_807

TOP224Y TOP224YN TO220 IC NGuồn SWITCHING 30W

Giá: 7.500 VNĐ

Tên hàng: TOP224Y TOP224YN TO220 IC NGuồn SWITCHING 30W;

Kiểu chân: cắm đứng 3 chân TO-220;

Hãng sx: POWER;

Mã: TOP224YN;

Hàng tương đương: TOP221YN, TOP222YN, TOP223YN, TOP224YN, TOP225YN, TOP226YN, TOP227YN, TOP221PN, TOP221GN, TOP222PN, TOP222GN, TOP223PN, TOP223GN, TOP224PN, TOP224GN;

Phân nhóm: IC nguồn;

Mã kho: TOP224YN_807

Tên hàng: TOP234GN TOP234G IC Nguồn SWITCHING 40W; Kiểu chân: cắm DIP-7; Hãng sx: Power; Mã: TOP234GN; Tag: TOP232P, TOP232G, TOP232Y, TOP233P, TOP233G, TOP233Y, TOP234P, TOP234G, TOP234Y

TOP234GN TOP234G IC Nguồn SWITCHING 40W

Giá: 15.000 VNĐ

Tên hàng: TOP234GN TOP234G IC Nguồn SWITCHING 40W;

Kiểu chân: cắm DIP-7;

Hãng sx: Power;

Mã: TOP234GN;

Tag: TOP232P, TOP232G, TOP232Y, TOP233P, TOP233G, TOP233Y, TOP234P, TOP234G, TOP234Y

Tên hàng: TOP233P TOP233PN IC Nguồn SWITCHING 20W; Kiểu chân: cắm DIP-7; Hãng sx: Power; Mã: TOP233PN; Tag: TOP232P, TOP232G, TOP232Y, TOP233P, TOP233G, TOP233Y, TOP234P, TOP234G, TOP234Y

TOP233P TOP233PN IC Nguồn SWITCHING 20W

Giá: 10.000 VNĐ

Tên hàng: TOP233P TOP233PN IC Nguồn SWITCHING 20W;

Kiểu chân: cắm DIP-7;

Hãng sx: Power;

Mã: TOP233PN;

Tag: TOP232P, TOP232G, TOP232Y, TOP233P, TOP233G, TOP233Y, TOP234P, TOP234G, TOP234Y

Tên hàng: TNY278PN TNY278P IC Nguồn Switching 16W; Kiểu chân: cắm DIP-7; Hãng sx: POWER; Mã: TNY278PN

TNY278PN TNY278P IC Nguồn Switching 16W

Giá: 8.500 VNĐ

Tên hàng: TNY278PN TNY278P IC Nguồn Switching 16W;

Kiểu chân: cắm DIP-7;

Hãng sx: POWER;

Mã: TNY278PN

Tên hàng: TOP227Y TOP227YN IC NGuồn SWITCHING 150W; Kiểu chân: cắm TO-220; Hãng sx: POWER; Mã: TOP227YN; Hàng tương đương: TOP221YN, TOP222YN, TOP223YN, TOP224YN, TOP225YN, TOP226YN, TOP227YN, TOP221PN, TOP221GN, TOP222PN, TOP222GN, TOP223PN, TOP223GN, TOP224PN, TOP224GN

TOP227Y TOP227YN IC NGuồn SWITCHING 150W

Giá: 24.500 VNĐ

Tên hàng: TOP227Y TOP227YN IC NGuồn SWITCHING 150W;

Kiểu chân: cắm TO-220;

Hãng sx: POWER;

Mã: TOP227YN;

Hàng tương đương: TOP221YN, TOP222YN, TOP223YN, TOP224YN, TOP225YN, TOP226YN, TOP227YN, TOP221PN, TOP221GN, TOP222PN, TOP222GN, TOP223PN, TOP223GN, TOP224PN, TOP224GN

Tên hàng: TOP224Y TOP224YN TO220 IC NGuồn SWITCHING 30W; Kiểu chân: cắm TO-220; Hãng sx: POWER; Mã: TOP224YN; Hàng tương đương: TOP221YN, TOP222YN, TOP223YN, TOP224YN, TOP225YN, TOP226YN, TOP227YN, TOP221PN, TOP221GN, TOP222PN, TOP222GN, TOP223PN, TOP223GN, TOP224PN, TOP224GN

TOP224Y TOP224YN TO220 IC NGuồn SWITCHING 30W

Giá: 11.500 VNĐ

Tên hàng: TOP224Y TOP224YN TO220 IC NGuồn SWITCHING 30W;

Kiểu chân: cắm TO-220;

Hãng sx: POWER;

Mã: TOP224YN;

Hàng tương đương: TOP221YN, TOP222YN, TOP223YN, TOP224YN, TOP225YN, TOP226YN, TOP227YN, TOP221PN, TOP221GN, TOP222PN, TOP222GN, TOP223PN, TOP223GN, TOP224PN, TOP224GN

Tên hàng: TOP224P TOP224PN IC NGuồn SWITCHING 30W; Kiểu chân: cắm DIP-8; Hãng sx: POWER; Mã: TOP224PN; TAG: TOP221YN, TOP222YN, TOP223YN, TOP224YN, TOP225YN, TOP226YN, TOP227YN, TOP221PN, TOP221GN, TOP222PN, TOP222GN, TOP223PN, TOP223GN, TOP224PN, TOP224GN

TOP224P TOP224PN IC NGuồn SWITCHING 30W

Giá: 19.000 VNĐ

Tên hàng: TOP224P TOP224PN IC NGuồn SWITCHING 30W;

Kiểu chân: cắm DIP-8;

Hãng sx: POWER;

Mã: TOP224PN; TAG: TOP221YN, TOP222YN, TOP223YN, TOP224YN, TOP225YN, TOP226YN, TOP227YN, TOP221PN, TOP221GN, TOP222PN, TOP222GN, TOP223PN, TOP223GN, TOP224PN, TOP224GN

Tên hàng: TOP223P TOP223PN IC NGuồn SWITCHING 25W; Kiểu chân: cắm DIP-8; Hãng sx: POWER

TOP223P TOP223PN IC NGuồn SWITCHING 25W

Giá: 6.500 VNĐ

Tên hàng: TOP223P TOP223PN IC NGuồn SWITCHING 25W;

Kiểu chân: cắm DIP-8;

Hãng sx: POWER

TOP234Y TOP234YN IC Nguồn SWITCHING 30W

Giá: 10.000 VNĐ

Tên hàng: TOP234Y TOP234YN IC Nguồn SWITCHING 30W;

Kiểu chân: cắm TOP-220;

Hãng sx: Power;

Mã: TOP234YN;

Tag: TOP232P, TOP232G, TOP232Y, TOP233P, TOP233G, TOP233Y, TOP234P, TOP234G, TOP234Y

LÊN ĐẦU TRANG