DC3-26P IDE26P Box header 13x2p 2.54mm đực cong

Giá: 2.000 VNĐ

Tên hàng: DC3-26P IDE26P Box header 13x2p 2.54mm đực cong;

Mã: DC3-26P_R;

Hàng tương đương: IDE 26

Tên hàng: DC3-26P IDE26P Box header 13x2p 2.54mm đực cong;  Mã: DC3-26P_R;  Hàng tương đương: IDE 26

Tên hàng: DC3-26P IDE26P Box header 13x2p 2.54mm đực cong;
Mã: DC3-26P_R;
Hàng tương đương: IDE 26

Tags: , ,