nguồn PWM

Tên hàng: KA3842 DIP8 IC nguồn PWM DC to DC Controller; Mã: KA3842_DIP8; Kiểu chân: cắm DIP-8; Hàng tương đương: UC3842 UC3842AN KA3842 KA3842A

KA3842 DIP8 IC nguồn PWM DC to DC Controller

Giá: 2.000 VNĐ

Tên hàng: KA3842 DIP8 IC nguồn PWM DC to DC Controller;

Mã: KA3842_DIP8;

Kiểu chân: cắm DIP-8;

Hàng tương đương: UC3842 UC3842AN KA3842 KA3842A

Tên hàng: SG3525AN DIP16 IC nguồn PWM; Mã: SG3525AN; Kiểu chân: cắm DIP-16; Hãng sx: ST; Hàng tương đương: SG3525AN, UC3525AN, KA3525AN

SG3525AN DIP16 IC nguồn PWM

Giá: 4.000 VNĐ

Tên hàng: SG3525AN DIP16 IC nguồn PWM;

Mã: SG3525AN;

Kiểu chân: cắm DIP-16;

Hãng sx: ST;

Hàng tương đương: SG3525AN, UC3525AN, KA3525AN

Tên hàng: SG3525ADW SOP16 IC nguồn PWM; Mã: SG3525ADW; Kiểu chân: dán SOP-16; Hãng sx: Toshia; Hàng tương đương: SG3525AN, UC3525AN, KA3525AN

SG3525ADW SOP16 IC nguồn PWM

Giá: 22.500 VNĐ

Tên hàng: SG3525ADW SOP16 IC nguồn PWM;

Mã: SG3525ADW;

Kiểu chân: dán SOP-16;

Hãng sx: Toshia;

Hàng tương đương: SG3525AN, UC3525AN, KA3525AN

Tên hàng: UC3525AN DIP16 IC nguồn PWM; Mã: UC3525AN; Kiểu chân: cắm DIP-16; Hãng sx: Faichild; Hàng tương đương: SG3525AN, UC3525AN, KA3525AN

UC3525AN DIP16 IC nguồn PWM

Giá: 19.000 VNĐ

Tên hàng: UC3525AN DIP16 IC nguồn PWM;

Mã: UC3525AN;

Kiểu chân: cắm DIP-16;

Hãng sx: Faichild;

Hàng tương đương: SG3525AN, UC3525AN, KA3525AN

Tên hàng: KA3525A DIP16 IC nguồn PWM; Mã: KA3525A; Kiểu chân: cắm DIP-16; Hãng sx: Faichild; Hàng tương đương: SG3525AN, UC3525AN, KA3525AN

KA3525A DIP16 IC nguồn PWM

Giá: 9.000 VNĐ

Tên hàng: KA3525A DIP16 IC nguồn PWM;

Mã: KA3525A;

Kiểu chân: cắm DIP-16;

Hãng sx: Faichild;

Hàng tương đương: SG3525AN, UC3525AN, KA3525AN

LÊN ĐẦU TRANG