dán 1210;

Tên hàng: 10716V Tụ tantalum đen 100uF 16V 1210; kiểu chân: dán 1210; mã hàng: B3528_10716V; Hãng sx: NEC

10716V Tụ tantalum đen 100uF 16V 1210

Giá: 1.500 VNĐ

Tên hàng: 10716V Tụ tantalum đen 100uF 16V 1210;

kiểu chân: dán 1210;

mã hàng: B3528_10716V;

Hãng sx: NEC

Tên hàng: 107C Tụ tantalum vàng 100UF 16V 1210 mã hàng: B3528_107C; Kiểu chân: dán 1210

107C Tụ tantalum vàng 100UF 16V 1210

Giá: 2.000 VNĐ

Tên hàng: 107C Tụ tantalum vàng 100UF 16V 1210

mã hàng: B3528_107C;

Kiểu chân: dán 1210

Tên hàng: 10616V Tụ tantalum đen 10UF 16V 1210; kiểu chân: dán 1210; mã hàng: B3528_10616V Hãng sx: NEC

10616V Tụ tantalum đen 10UF 16V 1210

Giá: 1.000 VNĐ

Tên hàng: 10616V Tụ tantalum đen 10UF 16V 1210;

kiểu chân: dán 1210;

mã hàng: B3528_10616V

Hãng sx: NEC

Tên hàng:106E Tụ tantalum vàng 10UF 25V 1210; mã hàng: B3528_106E; Kiểu chân: dán 1210

106E Tụ tantalum vàng 10UF 25V 1210

Giá: 1.500 VNĐ

Tên hàng:106E Tụ tantalum vàng 10UF 25V 1210;

mã hàng: B3528_106E;

Kiểu chân: dán 1210

10716V Tụ tantalum đen 100uF 16V 1210

Giá: 1.500 VNĐ

Tên hàng: 10716V Tụ tantalum đen 100uF 16V 1210;

kiểu chân: dán 1210;

mã hàng: B3528_10716V;

Hãng sx: NEC

Tên hàng: 107C Tụ tantalum vàng 100UF 16V 1210; mã hàng: B3528_107C; Kiểu chân: dán 1210

107C Tụ tantalum vàng 100UF 16V 1210

Giá: 2.000 VNĐ

Tên hàng: 107C Tụ tantalum vàng 100UF 16V 1210;

mã hàng: B3528_107C;

Kiểu chân: dán 1210

Tên hàng: 10616V Tụ tantalum đen 10UF 16V 1210; kiểu chân: dán 1210; mã hàng: B3528_10616V; Hãng sx: NEC

10616V Tụ tantalum đen 10UF 16V 1210

Giá: 1.000 VNĐ

Tên hàng: 10616V Tụ tantalum đen 10UF 16V 1210;

kiểu chân: dán 1210;

mã hàng: B3528_10616V;

Hãng sx: NEC

LÊN ĐẦU TRANG