SOT223

Tên hàng: AMS1117-2.85 IC Nguồn ổn áp 2.85V; Kiểu chân: dán SOT223

AMS1117-2.85 IC Nguồn ổn áp 2.85V

Giá: 2.500 VNĐ

Tên hàng: AMS1117-2.85 IC Nguồn ổn áp 2.85V;

Kiểu chân: dán SOT223

Tên hàng: AMS1117-1.5 IC Nguồn ổn áp 1.5V; Kiểu chân: dán SOT223

AMS1117-1.5 IC Nguồn ổn áp 1.5V

Giá: 1.000 VNĐ

Tên hàng: AMS1117-1.5 IC Nguồn ổn áp 1.5V;

Kiểu chân: dán SOT223

Tên hàng:AMS1117-1.2 IC Nguồn ổn áp 1.2V; Kiểu chân: dán SOT223

AMS1117-1.2 IC Nguồn ổn áp 1.2V

Giá: 1.000 VNĐ

Tên hàng: AMS1117-1.2 IC Nguồn ổn áp 1.2V;

Kiểu chân: dán SOT223

Tên hàng:AMS1117-2.5 IC Nguồn ổn áp 2.5V; Kiểu chân: dán SOT223

AMS1117-2.5 IC Nguồn ổn áp 2.5V

Giá: 1.000 VNĐ

Tên hàng:AMS1117-2.5 IC Nguồn ổn áp 2.5V;

Kiểu chân: dán SOT223

Tên hàng:AMS1117-ADJ IC Nguồn ổn áp ADJ; Kiểu chân: dán SOT223

AMS1117-ADJ IC Nguồn ổn áp ADJ

Giá: 1.000 VNĐ

Tên hàng:AMS1117-ADJ IC Nguồn ổn áp ADJ;

Kiểu chân: dán SOT223

Tên hàng:AMS1117-1.8 IC Nguồn ổn áp 1.8V; Kiểu chân: dán SOT223

AMS1117-1.8 IC Nguồn ổn áp 1.8V

Giá: 1.000 VNĐ

Tên hàng:AMS1117-1.8 IC Nguồn ổn áp 1.8V;

Kiểu chân: dán SOT223

AMS1117-5.0 IC Nguồn ổn áp 5.0V; Kiểu chân: dán SOT223

AMS1117-5.0 IC Nguồn ổn áp 5.0V

Giá: 1.000 VNĐ

AMS1117-5.0 IC Nguồn ổn áp 5.0V; Kiểu chân: dán SOT223

Tên hàng: AMS1117-3.3 IC Nguồn ổn áp 3.3V; Kiểu chân: dán SOT223

AMS1117-3.3 IC Nguồn ổn áp 3.3V

Giá: 500 VNĐ

AMS1117-3.3 IC Nguồn ổn áp 3.3V; Kiểu chân: dán SOT223

LÊN ĐẦU TRANG