TRIAC

Tên hàng: BTA16-800B BTA16 TO220 TRIAC 16A 800V; Mã: BTA16-800B; Kiểu chân: cắm TO-220; Thương hiệu: NXP; Hàng tương đương: BTA16-600A, BTA16-600B, BTA16-600C; Phân nhóm: TRIAC

BTA16-800B BTA16 TO220 TRIAC 16A 800V

Giá: 5,000 VNĐ

Tên hàng: BTA16-800B BTA16 TO220 TRIAC 16A 800V;

Mã: BTA16-800B;

Kiểu chân: cắm TO-220;

Thương hiệu: NXP;

Hàng tương đương: BTA16-600A, BTA16-600B, BTA16-600C;

Phân nhóm: TRIAC

Tên hàng: BT136-600E BT136 TO220 TRIAC 4A 600V; Mã: BT136-600E; Kiểu chân: cắm TO-220; Thương hiệu: NXP; Phân nhóm: TRIAC

BT136-600E BT136 TO220 TRIAC 4A 600V

Giá: 2,500 VNĐ

Tên hàng: BT136-600E BT136 TO220 TRIAC 4A 600V;

Mã: BT136-600E;

Kiểu chân: cắm TO-220;

Thương hiệu: NXP;

Phân nhóm: TRIAC

Tên hàng: BT136S-600E BT136S 600E BT136 TO252 TRIAC 4A 600V; Mã: BT136S-600E; Kiểu chân: dán TO-252; Thương hiệu: NXP; Phân nhóm: TRIAC

BT136S-600E BT136S 600E BT136 TO252 TRIAC 4A 600V

Giá: 2,500 VNĐ

Tên hàng: BT136S-600E BT136S 600E BT136 TO252 TRIAC 4A 600V;

Mã: BT136S-600E;

Kiểu chân: dán TO-252;

Thương hiệu: NXP;

Phân nhóm: TRIAC

Tên hàng: MAC97A6 Triac 1A 400V; Kiểu chân: TO-92; Mã: MAC97A6

MAC97A6 Triac 1A 400V

Giá: 2.000 VNĐ

Tên hàng: MAC97A6 Triac 1A 400V;

Kiểu chân: TO-92;

Mã: MAC97A6

Tên hàng: BTA41-600B TRIAC 41A 600V; Kiểu chân: cắm TO-3P; Hãng sx: ST; Mã: BTA41-600B_ST

BTA41-600B TRIAC 41A 600V

Giá: 11.500 VNĐ

Tên hàng: BTA41-600B TRIAC 41A 600V;

Kiểu chân: cắm TO-3P;

Hãng sx: ST;

Mã: BTA41-600B_ST

Tên hàng: BTA16-600B TRIAC 16A 600V; Kiểu chân: cắm TO220; Hãng sx: ST; Mã: BTA16-600B

BTA16-600B TRIAC 16A 600V

Giá: 4.500 VNĐ

Tên hàng: BTA16-600B TRIAC 16A 600V;

Kiểu chân: cắm TO220;

Hãng sx: ST;

Mã: BTA16-600B

Tên hàng: TPDV1225 TO3P TRIAC 25A 1200V; Mã: TPDV1225; Kiểu chân: cắm 3 chân TO-3P; Thương hiệu: ST; Hàng tương đương: TPDV1225 TPDV1225RG TPDV625 TPDV625RG TPDV825 TPDV825RG TPDV1025 TPDV1025RG

TPDV1225 TO3P TRIAC 25A 1200V

Giá: 30.000 VNĐ

Tên hàng: TPDV1225 TO3P TRIAC 25A 1200V;

Mã: TPDV1225;

Kiểu chân: cắm 3 chân TO-3P;

Thương hiệu: ST;

Hàng tương đương: TPDV1225 TPDV1225RG TPDV625 TPDV625RG TPDV825 TPDV825RG TPDV1025 TPDV1025RG

Tên hàng: TG35C60 TRIAC 35A 600V; Mã: TG35C60; Kiểu chân: cắm; Thương hiệu: SanRex; Hàng tương đương: TG25C60

TG35C60 TG-C TRIAC 35A 600V

Giá: Loại 1: 45.000; Loại 2: 35.000 VNĐ

TG35C60 TG-C TRIAC 35A 600V

Mã: TG35C60

Kiểu chân: cắm TG-C

Thương hiệu: SanRex

Xuất xứ: Loại 1: Chính hãng; Loại 2: China

Hàng tương đương: TG25C60

Phân nhóm: TG-C TRIAC

Mã kho: Loại 1: TG35C60_NK_-ic, Loại 2: TG35C60_-ic

Tên hàng: BTA25-600B BTA25 RD-91 TRIAC 25A 600V; Mã: BTA25-600B; Kiểu chân: cắm RD91; Thương hiệu: ST; Hàng tương đương: BTA25-600A, BTA25-600B, BTA25-600C; BTA25-600E, BTA25-700A, BTA25-700B, BTA25-700C; BTA25-700E, BTA25-800A, BTA25-800B, BTA25-800C; BTA25-800E, BTA25-1200A, BTA25-1200B, BTA25-1200C; BTA25-1200E; Phân nhóm: TRIAC

BTA25-600B BTA25 RD-91 TRIAC 25A 600V

Giá: 43.500 VNĐ

Tên hàng: BTA25-600B BTA25 RD-91 TRIAC 25A 600V;

Mã: BTA25-600B;

Kiểu chân: cắm RD91;

Thương hiệu: ST;

Hàng tương đương: BTA25-600A, BTA25-600B, BTA25-600C; BTA25-600E, BTA25-700A, BTA25-700B, BTA25-700C; BTA25-700E, BTA25-800A, BTA25-800B, BTA25-800C; BTA25-800E, BTA25-1200A, BTA25-1200B, BTA25-1200C; BTA25-1200E;

Phân nhóm: TRIAC

Tên hàng: BT136-600E BT136 TO220 TRIAC 4A 600V; Mã: BT136-600E; Kiểu chân: cắm TO-220; Thương hiệu: NXP; Phân nhóm: TRIAC

BT136-600E BT136 TO220 TRIAC 4A 600V

Giá: 2.500 VNĐ

Tên hàng: BT136-600E BT136 TO220 TRIAC 4A 600V;

Mã: BT136-600E;

Kiểu chân: cắm TO-220;

Thương hiệu: NXP;

Phân nhóm: TRIAC

Tên hàng: BT138-600E BT138 TO220 TRIAC 12A 600V; Mã: BT138-600E; Kiểu chân: cắm TO-220; Thương hiệu: NXP; Phân nhóm: TRIAC

BT138-600E BT138 TO220 TRIAC 12A 600V

Giá: 5.500 VNĐ

Tên hàng: BT138-600E BT138 TO220 TRIAC 12A 600V;

Mã: BT138-600E;

Kiểu chân: cắm TO-220;

Thương hiệu: NXP;

Phân nhóm: TRIAC

LÊN ĐẦU TRANG