Author Archive

MSS22D18 Công tắc gạt 6 chân, 2 vị trí giữ, hàn thẳng xuyên lỗ, L9xW3.5xH3.5mm

Posted on: Tháng Ba 1st, 2017 by Phạm Đức Duy No Comments

Tên hàng: MSS22D18 Công tắc gạt 6 chân, 2 vị trí giữ, hàn thẳng xuyên lỗ, L9xW3.5xH3.5mm;

Mã: MSS22D18;

Hàng tương đương: MSS-22D18 MSS-1250

Tên hàng: MSS22D18 Công tắc gạt 6 chân, 2 vị trí giữ, hàn thẳng xuyên lỗ, L9xW3.5xH3.5mm;  Mã: MSS22D18;  Hàng tương đương: MSS-22D18 MSS-1250

Tên hàng: MSS22D18 Công tắc gạt 6 chân, 2 vị trí giữ, hàn thẳng xuyên lỗ, L9xW3.5xH3.5mm;
Mã: MSS22D18;
Hàng tương đương: MSS-22D18 MSS-1250

MSS23D18 Công tắc gạt 8 chân, 3 vị trí giữ, hàn thẳng xuyên lỗ, L13xW3.5xH3.5mm

Posted on: Tháng Ba 1st, 2017 by Phạm Đức Duy No Comments

Tên hàng: MSS23D18 Công tắc gạt 8 chân, 3 vị trí giữ, hàn thẳng xuyên lỗ, L13xW3.5xH3.5mm;

Mã: MSS23D18;

Hàng tương đương: MSS-23D18

Tên hàng: MSS23D18 Công tắc gạt 8 chân, 3 vị trí giữ, hàn thẳng xuyên lỗ, L13xW3.5xH3.5mm;  Mã: MSS23D18;  Hàng tương đương: MSS-23D18

Tên hàng: MSS23D18 Công tắc gạt 8 chân, 3 vị trí giữ, hàn thẳng xuyên lỗ, L13xW3.5xH3.5mm;
Mã: MSS23D18;
Hàng tương đương: MSS-23D18

SS12F15 Công tắc gạt 3 chân, 3 vị trí giữ, hàn thẳng xuyên lỗ hoặc bắt ốc, L19.6xW5.5xH5.0mm

Posted on: Tháng Ba 1st, 2017 by Phạm Đức Duy No Comments

Tên hàng: SS12F15 Công tắc gạt 3 chân, 3 vị trí giữ, hàn thẳng xuyên lỗ hoặc bắt ốc, L19.6xW5.5xH5.0mm;

Mã: SS12F15;

Hàng tương đương: SS-12F15G4 1P2T

Tên hàng: SS12F15 Công tắc gạt 3 chân, 3 vị trí giữ, hàn thẳng xuyên lỗ hoặc bắt ốc, L19.6xW5.5xH5.0mm;  Mã: SS12F15;  Hàng tương đương: SS-12F15G4 1P2T

Tên hàng: SS12F15 Công tắc gạt 3 chân, 3 vị trí giữ, hàn thẳng xuyên lỗ hoặc bắt ốc, L19.6xW5.5xH5.0mm;
Mã: SS12F15;
Hàng tương đương: SS-12F15G4 1P2T

SS12D07 Công tắc gạt 3 chân, 2 vị trí giữ, hàn thẳng xuyên lỗ, L8.6xW4.3xH4.7mm

Posted on: Tháng Ba 1st, 2017 by Phạm Đức Duy No Comments

Tên hàng: SS12D07 Công tắc gạt 3 chân, 2 vị trí giữ, hàn thẳng xuyên lỗ, L8.6xW4.3xH4.7mm;

Mã: SS12D07;

Hàng tương đương: SS12D07 SS-12D07

Tên hàng: SS12D07 Công tắc gạt 3 chân, 2 vị trí giữ, hàn thẳng xuyên lỗ, L8.6xW4.3xH4.7mm; Mã: SS12D07; Hàng tương đương: SS12D07 SS-12D07

Tên hàng: SS12D07 Công tắc gạt 3 chân, 2 vị trí giữ, hàn thẳng xuyên lỗ, L8.6xW4.3xH4.7mm;
Mã: SS12D07;
Hàng tương đương: SS12D07 SS-12D07

MSS22D18 Công tắc gạt 6 chân, 2 vị trí giữ, dán thẳng, 9.05×3.55×5.45mm

Posted on: Tháng Ba 1st, 2017 by Phạm Đức Duy No Comments

Tên hàng: MSS22D18 Công tắc gạt 6 chân, 2 vị trí giữ, dán thẳng, 9.05×3.55×5.45mm;

Mã: MSS22D18

Tên hàng: MSS22D18 Công tắc gạt 6 chân, 2 vị trí giữ, dán thẳng, 9.05x3.55x5.45mm;  Mã: MSS22D18

Tên hàng: MSS22D18 Công tắc gạt 6 chân, 2 vị trí giữ, dán thẳng, 9.05×3.55×5.45mm;
Mã: MSS22D18

MSS22D18-3 Công tắc gạt 3 chân, 2 vị trí giữ, nằm ngang, 9.05×3.55×5.45mm

Posted on: Tháng Ba 1st, 2017 by Phạm Đức Duy No Comments

Tên hàng: MSS22D18-3 Công tắc gạt 3 chân, 2 vị trí giữ, nằm ngang, 9.05×3.55×5.45mm;

Mã: MSS22D18-3

Tên hàng: MSS22D18-3 Công tắc gạt 3 chân, 2 vị trí giữ, nằm ngang, 9.05x3.55x5.45mm;  Mã: MSS22D18-3

Tên hàng: MSS22D18-3 Công tắc gạt 3 chân, 2 vị trí giữ, nằm ngang, 9.05×3.55×5.45mm;
Mã: MSS22D18-3

JUMPER 2.0mm nối mạch, zăm nhảy mạch

Posted on: Tháng Ba 1st, 2017 by Phạm Đức Duy No Comments

Tên hàng: JUMPER 2.0mm nối mạch, zăm nhảy mạch;

Mã: JUMPER2.0mm

Tên hàng: JUMPER 2.0mm nối mạch, zăm nhảy mạch;  Mã: JUMPER2.0mm

Tên hàng: JUMPER 2.0mm nối mạch, zăm nhảy mạch;
Mã: JUMPER2.0mm

GX16-10P Jack 10 chân, giắc 10 chân, đầu nối 10 chân, Jack GX16-10P (Plug + socket)

Posted on: Tháng Ba 1st, 2017 by Phạm Đức Duy No Comments

GX16-10P Jack 10 chân, giắc 10 chân, đầu nối 10 chân, Jack GX16-10P (Plug + socket)

Mã: GX16-10P

Phân nhóm: 10 Pin Connector

Mã kho: GX16-10P_RON

Từ khóa: GX16-10P Jack 10 chân, jack cắm 10 chân, giắc cắm 10 chân, giắc 10 chân, rack 10 chân, rack cắm 10 chân, đầu cắm 10 chân, 10p, 10pin, connector 10 pin, Jack GX16-10P (Plug + socket), giắc tròn sắt 10 chân, đầu cắm tròn 10 chân

Tên hàng: Jack GX16-10P (Plug + socket); Mã: GX16-10P

Tên hàng: Jack GX16-10P (Plug + socket); Mã: GX16-10P

GX16-9P Jack 9 chân, giắc 9 chân, đầu nối 9 chân, Jack GX16-9P (Plug + socket)

Posted on: Tháng Ba 1st, 2017 by Phạm Đức Duy No Comments

GX16-9P Jack 9 chân, giắc 9 chân, đầu nối 9 chân, Jack GX16-9P (Plug + socket)

Mã: GX16-9P

Phân nhóm: 9 Pin Connector

Mã kho: GX16-9P_RON

Từ khóa: GX16-9P Jack 9 chân, jack cắm 9 chân, giắc cắm 9 chân, giắc 9 chân, rack 9 chân, rack cắm 9 chân, đầu cắm 9 chân, 9p, 9pin, connector 9 pin, Jack GX16-9P (Plug + socket), giắc tròn sắt 9 chân, đầu cắm tròn 9 chân

Tên hàng: Jack GX16-9P (Plug + socket); Mã: GX16-9P

Tên hàng: Jack GX16-9P (Plug + socket); Mã: GX16-9P

GX16-8P Jack 8 chân, giắc 8 chân, đầu nối 8 chân, Jack GX16-8P (Plug + socket)

Posted on: Tháng Ba 1st, 2017 by Phạm Đức Duy No Comments

GX16-8P Jack 8 chân, giắc 8 chân, đầu nối 8 chân, Jack GX16-8P (Plug + socket)

Mã: GX16-8P

Phân nhóm: 8 Pin Connector

Mã kho: GX16-8P_RON

Từ khóa: GX16-8P Jack 8 chân, jack cắm 8 chân, giắc cắm 8 chân, giắc 8 chân, rack 8 chân, rack cắm 8 chân, đầu cắm 8 chân, 8p, 8pin, connector 8 pin, Jack GX16-8P (Plug + socket), giắc tròn sắt 8 chân, đầu cắm tròn 8 chân

Tên hàng: Jack GX16-8P (Plug + socket); Mã: GX16-8P

Tên hàng: Jack GX16-8P (Plug + socket); Mã: GX16-8P

GX16-7P Jack 7 chân, giắc 7 chân, đầu nối 7 chân, Jack GX16-7P (Plug + socket)

Posted on: Tháng Ba 1st, 2017 by Phạm Đức Duy No Comments

GX16-7P Jack 7 chân, giắc 7 chân, đầu nối 7 chân, Jack GX16-7P (Plug + socket)

Mã: GX16-7P

Phân nhóm: 7 Pin Connector

Mã kho: GX16-7P_RON

Từ khóa: GX16-7P Jack 7 chân, jack cắm 7 chân, giắc cắm 7 chân, giắc 7 chân, rack 7 chân, rack cắm 7 chân, đầu cắm 7 chân, 7p, 7pin, connector 7 pin, Jack GX16-7P (Plug + socket), giắc tròn sắt 7 chân, đầu cắm tròn 7 chân

Tên hàng: Jack GX16-7P (Plug + socket); Mã: GX16-7P

Tên hàng: Jack GX16-7P (Plug + socket); Mã: GX16-7P

GX16-6P Jack 6 chân, giắc 6 chân, đầu nối 6 chân, Jack GX16-6P (Plug + socket)

Posted on: Tháng Ba 1st, 2017 by Phạm Đức Duy No Comments

GX16-6P Jack 6 chân, giắc 6 chân, đầu nối 6 chân, Jack GX16-6P (Plug + socket)

Mã: GX16-6P

Phân nhóm: 6 Pin Connector

Mã kho: GX16-6P_RON

Từ khóa: GX16-6P Jack 6 chân, jack cắm 6 chân, giắc cắm 6 chân, giắc 6 chân, rack 6 chân, rack cắm 6 chân, đầu cắm 6 chân, 6p, 6pin, connector 6 pin, Jack GX16-6P (Plug + socket), giắc tròn sắt 6 chân, đầu cắm tròn 6 chân

Tên hàng: Jack GX16-6P (Plug + socket); Mã: GX16-6P

Tên hàng: Jack GX16-6P (Plug + socket); Mã: GX16-6P

GX16-5P Jack 5 chân, giắc 5 chân, đầu nối 5 chân, Jack GX16-5P (Plug + socket)

Posted on: Tháng Ba 1st, 2017 by Phạm Đức Duy No Comments

GX16-5P Jack 5 chân, giắc 5 chân, đầu nối 5 chân, Jack GX16-5P (Plug + socket)

Mã: GX16-5P

Phân nhóm: 5 Pin Connector

Mã kho: GX16-5P_RON

Từ khóa: GX16-5P Jack 5 chân, jack cắm 5 chân, giắc cắm 5 chân, giắc 5 chân, rack 5 chân, rack cắm 5 chân, đầu cắm 5 chân, 5p, 5pin, connector 5 pin, Jack GX16-5P (Plug + socket), giắc tròn sắt 5 chân, đầu cắm tròn 5 chân

GX16-5P

GX16-5P

GX16-4P Jack 4 chân, giắc 4 chân, đầu nối 4 chân, Jack GX16-4P (Plug + socket)

Posted on: Tháng Ba 1st, 2017 by Phạm Đức Duy No Comments

GX16-4P Jack 4 chân, giắc 4 chân, đầu nối 4 chân, Jack GX16-4P (Plug + socket)

Mã: GX16-4P

Phân nhóm: 4 Pin Connector

Mã kho: GX16-4P_RON

Từ khóa: GX16-4P Jack 4 chân, jack cắm 4 chân, giắc cắm 4 chân, giắc 4 chân, rack 4 chân, rack cắm 4 chân, đầu cắm 4 chân, 4p, 4pin, connector 4 pin, Jack GX16-4P (Plug + socket), giắc tròn sắt 4 chân, đầu cắm tròn 4 chân

Tên hàng: Jack GX16-4P (Plug + socket); Mã: GX16-4P

Tên hàng: Jack GX16-4P (Plug + socket);
Mã: GX16-4P

LÊN ĐẦU TRANG